Webgunearen pribatutasun politika

Webgunearen pribatutasun politika

WEBGUNEAREN PRIBATUTASUN-POLITIKA

 PRIBATUTASUNARI ETA DATUEN BABESARI BURUZKO POLITIKA

Indarreko legerian ezarritakoa errespetatuz, S.C. AZKARATE TOMASSONE (JAUREGIA ESNEKIAK) enpresak, konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun Politika honek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hori Interneteko datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

 • 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa (DBEO).
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide digitalak Bermatzeari buruzkoa.
 • 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua onartzen
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren identitatea

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren identitatea

www.jauregia.eus enpresak webguneko datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna S.C. AZKARATE TOMASSONE (JAUREGIA ESNEKIAK) da, eta IFK J71239743 du. Hona hemen

harremanetarako datuak:

 • Helbidea: Kale Nagusia, 13- 31796- Aniz (Nafarroa)
 • Harremanetarako telefonoa: 675550960
 • Harremanetarako helbide elektronikoa: esnekiak@gmail.com

Datu pertsonalen Erregistroa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datuak Babesteko Lege Organikoan ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu JAUREGIA ESNEKIAK enpresak bere orrietan luzatutako inprimakien bidez bildutako datu pertsonalak gure fitxategian txertatuko eta tratatuko direla. Datuak JAUREGIA ESNEKIAK enpresaren eta honek bete beharreko zerbitzuaren artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta betetzeko erabiliko dira.

Era berean, DBEOn eta Datuak Babesteko Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat etorriz, DBEOren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu behar denean izan ezik, tratamendu-jardueren erregistro bat mantentzen da, helburuen arabera, gauzatutako tratamendu-jarduerak eta DBEOn ezarritako gainerako inguruabarrak zehazten dituena.

Datu pertsonalen tratamenduari aplikatu beharreko printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamendua DBEOren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauen mende egongo da:

 • Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: erabiltzailearen baimena beharko da uneoro, datu pertsonalak biltzeko helburuei buruzko informazio guztiz gardena eman
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu jakin, esplizitu eta legitimoekin bilduko
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: jasotako datu pertsonalak tratatzen diren helburuei dagokienez behar-beharrezkoak direnak baino ez dira
 • Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalek zehatzak izan behar dute, eta eguneratuta egon behar dute
 • Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak Erabiltzailea tratamenduaren xedeetarako behar den denboran identifikatzeko moduan soilik gordeko dira.
 • Integritate- eta konfidentzialtasun-printzipioa: datu pertsonalak haien segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren erantzulea arduratuko da aurreko printzipioak betetzen direla

Datu pertsonalen kategoriak

JAUREGIA ESNEKIAK enpresan lantzen diren datuen kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira datu pertsonalen kategoria bereziak tratatzen DBEOren 9. artikuluaren ildotik.

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria adostasuna da JAUREGIA ESNEKIAK enpresak konpromisoa hartzen du erabiltzailearen berariazko baimen egiaztagarria eskatzeko, bere datu pertsonalak helburu jakin baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Erabiltzaileak baimena edozein unetan kentzeko eskubidea izango du. Baimena kentzea bezain erraza izango da. Oro har, baimena kentzeak ez du Web Gunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo Web Gunearen edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik bere datuak inprimakien bidez eman behar baditu edo eman ahal baditu, informazioa emango zaio, baldin eta horietako bat betetzea nahitaezkoa bada, egindako eragiketa behar bezala egiteko ezinbestekoak direlako.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

JAUREGIA ESNEKIAK enpresak biltzen eta kudeatzen ditu datu pertsonalak, Web Gunearen eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko, edo erabiltzaileak betetzen dituen inprimakietan ezartzen den harremana mantentzeko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Era berean, datuak helburu komertzial batekin erabili ahal izango dira: pertsonalizazioa, operatiboa eta estatistikoa, eta JAUREGIA ESNEKIAK erakundearen helburu sozialari dagozkion jarduerak, bai eta datuak ateratzeko, biltegiratzeko eta marketin-azterketak egiteko ere, eskainitako edukia erabiltzaileari egokitzeko, eta Web Orrialdean kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeko.

Datu pertsonalak lortzen direnean, erabiltzaileari jakinaraziko zaio datu pertsonalak zertarako erabiliko diren; hau da, bildutako informazioari zer erabilera emango zaion.

Datu pertsonalak atxikitzeko aldiak

Datu pertsonalak soilik atxikiko dira tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran eta gure betebeharrak eta betebeharrak betetzen ditugula frogatzeko arrazoizko denboran, edo erabiltzaileak datu horiek ezabatzea eskatzen duen arte.

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak honako hartzaile edo hartzaile-kategoria hauekin partekatuko dira:

– Google Analytics. Webgunera egindako bisitei buruzko informazio estatistikorako zerbitzua, Google, Inc. Delawareko konpainia bat, bulego nagusia 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), ca 94043, Estatu Batuak («Google»). Cookie-ak mlformacion.com (IP helbidea barne) erabiltzeari buruz sortzen duen informazioa zuzenean transmititu eta artxibatuko du Googlek Estatu Batuetako zerbitzarietan.

Adingabeen datu pertsonalak

DBEOren 8. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoa betez, 14 urtetik gorakoek soilik eman ahal izango dute beren datu pertsonalak legez tratatzeko baimena. 14 urtetik beherakoa bada, gurasoen edo tutoreen adostasuna beharko da tratamendurako, eta hori legezkotzat joko da soilik haiek horretarako baimena eman duten neurrian.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

JAUREGIA ESNEKIAK enpresak behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko konpromisoa hartzen du, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, kontserbatutako edo beste era batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea saihesteko.

Web Guneak SSL (Secure Socket Layer) ziurtagiri bat du, datu pertsonalak modu seguruan eta konfidentzialean transmititzen direla ziurtatzen duena, zerbitzariaren eta erabiltzailearen arteko datu-transmisioa baita, eta atzeraelikaduran, guztiz zifratua edo enkriptatua.

Hala ere, JAUREGIA ESNEKIAK enpresak ezin duenez bermatu interneten menderaezintasuna, ezta datu pertsonaletara iruzurrez sartzen diren hacker edo bestelakorik ez egotea ere, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du erabiltzaileari bidegabeko atzerapenik gabe jakinarazteko datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean eta horrek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat arrisku handia ekar dezakeenean. DBEOren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna urratzea da transmititutako, kontserbatutako edo beste era batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea, edo datu horiek baimenik gabe jakinaraztea edo eskuratzea eragiten duen segurtasun-urraketa oro.

Datu pertsonalak konfidentzialtzat hartuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du hartutako konfidentzialtasun-neurrien berri emateko eta, legezko edo kontratuzko betebehar baten bidez, konfidentzialtasun hori bere enplegatu eta elkartekideek eta informazioa eskura jartzen zaion pertsona orok errespetatuko dutela bermatzeko.

Datu pertsonalen tratamenduaren ondoriozko eskubideak

Erabiltzaileak JAUREGIA ESNEKIAK zerbitzuaren gaineko eskubideak ditu, eta, beraz, DBEOn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek erabili ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean:

 • Datuetan sartzeko eskubidea: erabiltzaileak JAUREGIA ESNEKIAK bere datu pertsonalak tratatzen ari den edo ez berresteko eskubidea du, eta, hala bada, bere datu zehatzei eta JAUREGIA ESNEKIAK enpresak egin duen edo egin duen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko eskubidea, bai eta datu horien jatorriari eta egindako komunikazioen hartzaileei buruz eskuragarri dagoen informazioari buruzkoa
 • Zuzenketa-eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalak aldatzeko, zehaztugabeak badira edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak
 • Ezabatzeko eskubidea («ahazteko eskubidea»): erabiltzaileak, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea du, baldin eta datu horiek ez badira beharrezkoak bildu edo tratatu zireneko helburuetarako; edo Erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu badu eta beste lege- oinarririk ez badu; edo Erabiltzailea tratamenduaren aurka badago eta datu pertsonalak lehen aldiz ezabatu ez badira; datu pertsonalak zitatu behar badira edo datu pertsonalekin jarraitu behar bada.

Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak arrazoizko neurriak hartu beharko ditu, eskuragarri dagoen teknologia eta aplikazioaren kostua kontuan hartuta, datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei jakinarazteko interesdunak datu pertsonal horietarako esteka oro ezabatzeko egindako eskaera.

 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko duen eskubidea da. Erabiltzaileak eskubidea du tratamenduaren muga lortzeko, baldin eta bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen badu; edo tratamendua legezkoa ez bada; edo tratamenduaren arduradunak jada ez baditu datu pertsonalak behar, baina erabiltzaileak hala behar badu erreklamazioak egiteko; eta erabiltzailea tratamenduaren aurka agertu bada.
 • Datuak eramangarriak izateko eskubidea: tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada, erabiltzaileak eskubidea izango du tratamenduaren arduradunaren eskutik bere datu pertsonalak jasotzeko formatu egituratu batean, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan, eta tratamenduaren beste arduradun bati transmititzeko. Teknikoki posible den guztietan, tratamenduaren arduradunak zuzenean bidaliko dizkio datuak beste arduradun
 • Aurka egiteko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo JAUREGIA ESNEKIAK erakundeak datu horien tratamendua bertan behera
 • Tratamendu automatizatuan (profilak egitea barne) soilik oinarritutako erabakirik ez hartzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan (profilak egitea barne) soilik oinarritutako banakako erabakirik ez hartzeko,

Beraz, Erabiltzaileak bere eskubideak egikaritu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunari zuzendutako komunikazio idatziaren bidez, honako hauek zehaztuz:

 • Erabiltzailearen izen-abizenak eta NANaren Ordezkaritza onartzen den kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, Erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona baliabide beraren bidez identifikatzea, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopiaren ordez, zuzenbidean baliozkoa den eta nortasuna egiaztatzen duen beste edozein bide erabil daiteke.
 • Eskaera, eskuratu nahi den eskaeraren edo informazioaren arrazoi
 • Jakinarazpenetarako
 • Data eta eskatzailearen
 • Egiten duen eskaera egiaztatzen duen edozein

Eskaera hau eta honekin batera doan beste edozein dokumentu helbide eta/edo helbide elektroniko honetara bidali ahal izango da:

Posta helbidea: Kale Nagusia, 13- 31796 Aniz (Nafarroa).

Posta elektronikoa: jauregia.esnekiak@gmail.com

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Web Orrialdeak hirugarrenen webguneetara sartzeko hiperestekak edo estekak izan ditzake, JAUREGIA ESNEKIAK ez direnak, eta, beraz, JAUREGIA ESNEKIAK ez dute operatzen. Webgune horien titularrek datuak babesteko politika propioak izango dituzte, eta, kasu bakoitzean, haiek izango dira beren fitxategien eta pribatutasun-praktiken erantzule.

Kontrol Agintaritzaren aurreko erreklamazioak

Erabiltzaileak uste badu arazo bat dagoela edo bere datu pertsonalak tratatzeko moduan indarrean dagoen araudiaren arau-hauste bat dagoela, babes judizial efektiborako eta kontrol- agintaritza baten aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango du, bereziki ustezko arau-haustearen ohiko bizilekua, lantokia edo tokia dagoen estatuan. Espainiaren kasuan, Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da kontrol-agintaritza (http://www.agpd.es).

 1. PRIBATUTASUN-POLITIKA HAU ONARTZEA ETA ALDATZEA

Erabiltzaileak irakurri egin behar ditu eta ados egon behar du Pribatutasun Politika honetan jasotako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzekin, eta onartu egin behar du bere datu pertsonalen tratamendua, tratamenduaren arduradunak tratamenduari ekin ahal izan diezaion adierazitako moduan, epeetan eta helburuetarako. Web Gunea erabiltzeak berarekin ekarriko du haren Pribatutasun Politika onartzea.

JAUREGIA ESNEKIAK enpresak eskubidea izango du bere pribatutasun-politika aldatzeko, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketaren ondorioz. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio esplizituki jakinaraziko erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orrialde hau aldizka kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hori eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura (datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikora egokitzeko.